Statut Fundacji “Włącz Swoje Życie”


tekst jednolity z dnia 03.01.2020

Postanowienia Ogólne


§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja “Włącz Swoje Życie”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Michała Jeleń, zamieszkałego w Warszawie, zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji, udokumentowanym aktem notarialnym z dnia 22 października 2019 roku (repertorium A nr 4697/2019), sporządzonym przez Marka Wasilewskiego, zastępcę Karoliny Kamińskiej notariusz w Warszawie (adres: ul. Umińskiego 4, 03-984 Warszawa).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Warszawa.

§ 2

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
 3. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty
 2. Fundacja może uczestniczyć w innych podmiotach i organizacjach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.


§ 5

Symbole, logo i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.


§ 6

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie edukacji, kultury i sportu młodzieży, dzieci i osób dorosłych
 2. aktywne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju i integracji społeczności lokalnych
 3. wspieranie rozwoju rodziny i promocja wartości rodzinnych, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie więzi rodzinnych i zapobieganie patologiom
 4. udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym
 5. wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów organizacji chrześcijańskich,
 6. profilaktyka uzależnień i pomoc osobom uzależnionym
 7. działalność resocjalizacyjna
 8. działalność charytatywna
 9. wspieranie osób w sytuacjach kryzysowych
 10. działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
 11. promocja wartości etycznych w sferze publicznej
 12. promocja wartości, nauki, kultury i sztuki chrześcijańskiej w kraju i za granicą
 13. działania wspomagające rozwój kościołów, misji, wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym mniejszości narodowych, wspieranie inicjatyw społecznych lokalnych i ponadlokalnych
 14. działalność wychowawczo-edukacyjna dzieci i młodzieży
 15. wspieranie placówek edukacyjnych, socjalnych i wychowawczych
 16. działalność w zakresie edukacji ustawicznej, rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych
 17. promowanie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowej osób dorosłych
 18. promowanie polskiej historii i kultury narodowej
 19. upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
 20. promocja zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu
 21. promocja postaw ekologicznych oraz działania związane z ochroną środowiska
 22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

§ 7


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność wydawniczą, artystyczną, naukową i informacyjną, w szczególności wydawanie książek, czasopism, wydawnictw fonograficznych, tworzenie stron internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, tłumaczenie zagranicznych publikacji i czasopism,
 2. organizację koncertów, przedstawień, pokazów filmowych, pikników, happeningów, wystaw, wyjazdów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych,
 3. podejmowanie współpracy z innymi placówkami i organizacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 4. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom, kościołom, misjonarzom i organizacjom o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
 5. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
 6. świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych, organizacja zbiórek,
 7. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, prelekcji,
 8. działalność konsultacyjną i doradczą,
 9. działalność terapeutyczną, psychoterapeutyczną, interwencję kryzysową, terapię uzależnień oraz inne formy pomocy psychologicznej, coaching, streetworking
 10. wspieranie i tworzenie placówek edukacyjnych, naukowo-dydaktycznych, artystycznych, społeczno-wychowawczych i socjalnych
 11. opracowywanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 12. aktywne wspieranie przedsiębiorczości, doradztwo i poradnictwo zawodowe, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 13. promocję i organizację wolontariatu
 14. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań fundraisingowych, mających na celu pozyskanie środków na realizowanie celów Fundacji

Majątek i dochody Fundacji
§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1000 ( słownie: tysiąc) złotych na prowadzenie działalności statutowej,
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.

§ 9


Dochody Fundacji pochodzić mogą z :

 1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów z majątku Fundacji, jej praw majątkowych, w tym pożytki z tych praw,
 4. działalności gospodarczej.


§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Decyzję o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej podejmuje Zarząd poprzez podjęcie uchwały. Uchwała musi zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
 3. Decyzję o zaprzestaniu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej podejmuje Zarząd poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwała musi zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
 4. W momencie podjęcia przez fundację działalności gospodarczej dodatkowo 1000 (słownie: tysiąc) złotych z funduszu założycielskiego zostanie przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Środki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (odrębne od funduszu założycielskiego) w kwocie 1000 (słownie: tysiąc) złotych zostaną przekazane przez Fundatora w dniu rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej.
 6. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez inne jednostki organizacyjne, zwane dalej Jednostkami.
 7. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
○ 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
○ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
○ 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
○ 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
○ 18.12.Z Pozostałe drukowanie
○ 58.11.Z Wydawanie książek.
○ 58.13.Z Wydawanie gazet.
○ 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
○ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
○ 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
○ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
○ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siedzibą sklepową, straganami i targowiskami
○ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
○ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
○ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
○ 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
○ 85.20.Z Szkoły podstawowe
○ 85.31.A Gimnazja
○ 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
○ 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
○ 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
○ 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
○ 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
○ 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
○ 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
○ 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
○ 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
○ 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
○ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
○ 63.12.Z Działalność portali internetowych;
○ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
○ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana;
○ 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna
○ 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Powyższa działalność ma być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organy fundacji
§ 11

 1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może posiadać Radę Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 12

Zarząd Fundacji składa się z co najwyżej trzech osób, w tym z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.

Kadencja Zarządu jest bezterminowa.

W skład Zarządu może wchodzić Fundator z mocy statutu, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu

Członków Zarządu powołuje Fundator.

Odwołanie z Zarządu Fundacji następuje bez zwłoki na skutek:
a. śmierci członka Zarządu,
b. złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
c. działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji.
d. odwołania przez Fundatora

§ 13

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu.

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 14

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów,
  b. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
  c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  e. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
  f. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
  g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd przedkłada sprawozdania z działalności Fundacji uprawnionym do tego zgodnie z obowiązującym prawem instytucjom, w terminach i formach określonych przez przepisy szczególne.

Rada Fundacji
§ 15

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z maksymalnie trzech członków powoływanych na czas nieokreślony, w tym z Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Rady.

Pierwsi członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Fundatora. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.

Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub Fundatora.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
 3. Zmiana statutu

§ 17


Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub samodzielnie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem
§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.


§ 20

W sprawach połączenia z inną Fundacją lub Stowarzyszeniem decyzję podejmuje Fundator na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu.

Likwidacja Fundacji
§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o celach działania zbieżnych z Fundacją.

§ 24

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2020r.