Regulamin sklepu #STARTERshop

obowiązujący od dnia 06.09.2020 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dalej „Sklep Internetowy” składania zamówień na produkty w nim dostępne, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy sklep.starter.waw.pl jest prowadzony przez Fundację Włącz Swoje Życie z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ulicy Poprawnej 140 M, lok. 2, o numerze REGON: 385342481, NIP: 9522203327, zwana dalej Fundacją„.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż koszulek, czapek, nerek, maseczek innych podobnych produktów.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania produktów oraz składania zamówień, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzka 186, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://sklep.starter.waw.pl.

§2. Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Fundację Włącz Swoje Życie, dostępny pod domeną internetową http://sklep.starter.waw.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Fundacji , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Fundacji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.
 5. Strona produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu.
 6. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła w serwisie sklep.starter.waw.pl. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej sklep.starter.waw.pl.

§3. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: starter@starter.waw.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w jego asortymencie.
 3. Fundacja uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy (lub będzie grozić naruszeniem) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Fundacji na adres: starter@starter.waw.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§6. Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, wpisać ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na jaki ma nastąpić dostawa produktu (w przypadku innego adresu wysyłki – uzupełnić dane adresowe do wysyłki) oraz adres rozliczeniowy;
  5. pozostawić ewentualną informacji o potrzebie wystawienia faktury VAT w okienku komentarza do zamówienia (w przypadku jeśli Klient potrzebuję fakturę VAT) – w innym przypadku wystawiany jest paragon fiskalny dołączany do zamówienia;
  6. wybrać sposób dostawy oraz płatności;
  7. kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 2. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub przesyłką pocztową);
  2. odbiór na Konferencji #Starter w dniu 19 września 2020 – w przypadku wybrania opcji „odbiór na Konferencji”. Odbiór będzie możliwy jedynie w Spocie Centralnym.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Fundacji oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanego na jego koncie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Fundację zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Fundacji o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej lub punktu odbioru InPost;
  2. co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Fundacja poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Fundacja może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Fundacja będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Fundacja będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Fundacji), Fundacja dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Fundacji), Fundacja może anulować zamówienie w całości.
 10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Fundacja zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§7. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Fundację przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (o zmianie statusu realizacji zamówienia Klient jest każdorazowo informowany drogą e-mailową). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się bezpośrednio z Fundacją, e-mailowo: starter@starter.waw.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich za pomocą korespondencji e-mailowej.

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
 1. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Fundację. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską (wysyłka za pobraniem) – gotówką. Ta opcja jest dostępna tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody ze strony Fundacji drogą e-mailową (nie jest widoczna na stronie Sklepu Internetowego). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przez PayU (płatność z góry). Ta opcja jest dostępna po kontakcie drogą e-mailową i poinformowaniu o zamiarze realizacji takiej wysyłki oraz wcześniejszym skalkulowaniu kosztów wysyłki przez Fundację oraz poinformowaniu Klienta o kosztach. Opłacenie zamówienia (zamówienie wraz z kosztami wysyłki) jest równoznaczne z akceptacją podanych kosztów wysyłki, sposobu wysyłki i regulaminu Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Fundację płatności.
 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 5. W przypadku nieopłacenia prawidłowo złożonego zamówienia do 7 dni (dotyczy gównie płatności przelewem bankowym) i braku informacji telefonicznej lub mailowej ze strony klienta o możliwości opóźnienia płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 6. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana po terminie 7 dni, Fundacja zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub środki te zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia według wskazań klienta. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

§9. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia, do chwili nadania zamówionych towarów wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze:
  1. Płatność „Przy odbiorze” – do 7 dni roboczych (w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia).
  2. Płatność kartą – do 7 dni roboczych od potwierdzenia transakcji.
  3. Płatność przelewem – do 7 dni roboczych od wpłynięcia zapłaty na konto Fundacji.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, niepełnego adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki.

§10. Warunki reklamacji

 1. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Fundację.
 2. Fundacja w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Fundację Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Fundacji i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Fundacja niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Fundacja zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Fundacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Fundacji za nabycie danego produktu.

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki pod adresem e-mail starter@starter.waw.pl.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Fundacji produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Fundacja zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Fundacji, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Fundacja nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

§12. Zwrot należności klientom

 1. Fundacja dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Fundacja dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone
  1. z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  2. przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Fundacji numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Fundacji takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Fundacji zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§13. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ulicy Poprawnej 140 M, lok. 2.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Fundacja dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późn. zm.).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Fundacji statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Fundacją rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.